Մեր մասին
«ԳԱԼԻՔ» Համալսարան

Աշխատանքային ժամերը՝ 10:00-18:00
Հանգստյան օրը՝ կիրակի

Ռեկտոր՝ Ֆրունզե Արմենակի Խառատյան
պրոֆեսոր

Երևան, Տերյան 105, ՀՊՃՀ-ի 5-րդ մասնաշենք
Հեռ. 58-96-98, 56-60-67, 56-65-17
FAX (37410) 52-56-51

Ինտերնետային հասցե՝ www.galick.do.am
Էլեկտրոնային փոստ՝ unigalick@gmail.com
Հիմնադրվել է 1989 թ., արտոնագիր N 003 21.08.2001
Հավատարմագրվել է 02.08.2001 թ., պետական հավատարմագիր N 003

Հիմնադիր՝ Ֆրունզե Արմենակի Խառատյան, պրոֆեսոր

Ռեկտոր՝ Ֆրունզե Արմենակի Խառատյան, պրոֆեսոր

Պրոֆեսորա-դասախոսական կազմում ընդգրկված են 1 ակադեմիկոս, 17 պրոֆեսոր, 49 դոցենտ

Ուսուցման ձևը՝ Ցերեկային, բակալավրիատ, մագիստրատուրա, հեռակա, անհատական ժամանակակարգով (քառամյա, հնգամյա)

Շրջանավարտներին տրվում է հավատարմագրված բուհի պետական դիպլոմ

Կրթական բազա՝ 10-ամյա, միջնակարգ մասնագիտական, բարձրագույն

Վարձի զեղչեր և արտոնություններ են սահմանված երկկողմանի ծնողազուրկ, ազատամարտիկների և սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների համար: Արտոնություններից օգտվում են նաև ուսման առաջավոր, համալսարանի հասարակական աշխատանքներին ակտիվ կերպով մասնակցող ուսանողները:

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ոչ պետական բուհերից հնագույնը "Գալիք" համալսարանն է: Այն հիմնադրվել է 1989 թվականին "Կոոպերատիվի մասին" օրենքի հիման վրա:

Համալսարանում մասնագիտություն ստացած շրջանավարտների մեծ մասը հաջողությամբ աշխատում է հանրապետության իրավապահ մարմիններում, բանկային, ֆինանսական կազմակերպություններում, զանգվածային լրատվության միջոցներում, հանրապետությունում գործող տարբեր միջազգային կազմակերպություններում։

Բուհում դասավանդում են հանրապետությունում ճանաչում ունեցող բարձրորակ գիտական և մանկավարժական կադրեր։ Բոլոր ֆակուլտետներում իրականացվում է օտար լեզուների խորացված ուսուցում, երկրորդ օտար լեզուն ուսանելու հնարավորություն։

Համալսարանի ուսանողների տրամադրության տակ են մասնագիտական հարուստ գրադարանը, առարկայական կաբինետները, շուրջօրյա ինտերնետը, ֆաքսը, էլեկտրոնային փոստը, ունի ժամանակակից համակարգչային տեխնիկայով ապահովված կաբինետներ, գործում է ինտերնետային կապը։

Ուսանողների ուժերով հրատարակվում է "Գալիք" բազմատիրաժ թերթը։

Ուսանողների արտադրական և նախադիպլոմային պրակտիկան կազմակերպվում է ՀՀ իրավապահ մարմիններում, բանկային և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում, զանգվածային լրատվամիջոցների խմբագրություններում:

Համալսարանը կադրեր է պատրաստում հետևյալ մասնագիտություններով.
Մասնագիտություն
Քննական առարկաներ
Հայոց
լեզու
Հայ
գրականություն
Հայոց
պատմություն
Օտար
լեզու
Մաթեմատիկա
Իրավագիտություն

ա/ Միջազգային իրավունք և միջազգային հարաբերություններ
բ/ Սահմանադրական իրավունք
գ/ Քաղաքացիական իրավունք և քաղաքացիական դատավարություն
դ/ Քրեագիտություն և դատավարական փորձագիտություն
ե/ Քրեական իրավունք և քրեական դատավարություն
զ/ Փաստաբանական ծառայություն և նոտարական գործ
թելադր.

բանավ.
հարցազ.

Կառավարում /մենեջմենթ/

ա/ Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
բ/ Կառավարում /մենեջմենթ/
գ/ Ֆինանսներ և վարկ, հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
դ/ Շուկայագիտություն /մարքեթինգ/
ե/ Բնօգտագործման էկոնոմիկա
զ/ Կառավարման և լրատվության մշակման ավտոմատացված համակարգեր
թելադր.


հարցազ.բանավ.
Լրագրություն /ժուռնալիստիկա/

ա/ Ժուռնալիստ-միջազգայնագետ
բ/ Լրագրական գործ
գ/ Ռադիո-հեռուստաժուռնալիստիկա
դ/ Հրատարակչական գործ
ե/ Հեռուստառադիոհաղորդա-
վարություն
թելադր.
բանավ.
բանավ.
Օտար լեզուներ /անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն/

ա/ Բանասիրություն
/մանկավարժություն/
բ/ Թարգմանչական գործ
թելադր.


բանավ.
գրավոր • Ռուսական կրթություն ունեցողները հայոց լեզվի թելադրության փոխարեն կարող են թելադրություն գրել ռուսերեն լեզվով։
 • Օտար լեզուներ մասնագիտությունից բացի, մյուս բոլոր մասնագիտություններով համալսարանում տրվում է հեռակա ուսուցման հնարավորություն:
 • Համալսարանում ուսուցանվող բոլոր մասնագիտություններով բակալավրիատի բազայի վրա գործում է նաև մագիստրատուրա՝ 2 տարվա ուսուցմամբ:
 • Բարձրագույն կրթություն ունեցողներն անհատական ժամանակակարգով կարող են ստանալ երկրորդ մասնագիտություն:
 • Համալսարանում գործում է նախապատրաստական բաժին, որտեղ կարող են ընդունվել միջնակարգ դպրոցն ավարտած, ինչպես նաև 10-րդ դասարան փոխադրված անձինք։
 • Համալսարանն իրականացնում է եռաստիճան ուսուցում և պատշաճ գիտելիքներով կադրեր պատրաստում բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի մակարդակով:
 • Համալսարանի բակալավրիատ ավարտածների հետ միասին մագիստրատուրա կարող են ընդունվել պետական և հավատարմագրված այլ բուհերի բակալավրի աստիճան ունեցող անձինք:
 • Մագիստրատուրա ընդունվող այն դիմորդները, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն և ուսումն ավարտել են "լավ" կամ "գերազանց" գնահատականներով` ընդունվում են հարցազրույցով:
 • Բազային կրթություն չունեցող դիմորդները հանձնում են մեկ քննություն` մասնագիտական առարկայից:
 1. Իրավագիտություն – քաղաքացիական իրավունք, սահմանադրական իրավունք, քրեական իրավունք /որևէ մեկը/,
 2. Կառավարում /մենեջմենթ/ – տնտեսագիտության տեսություն, մենեջմենթ /որևէ մեկը/,
 3. Լրագրություն – լրագրության տեսություն, մամուլի պատմություն /որևէ մեկը/,
 4. Օտար լեզուներ – հիմնական օտար լեզու:
Ընդունելության համար ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

ա/ դիմում,
բ/ կրթության վկայական /բնագիրը/,
գ/ 4 լուսանկար /3x4 չափի/,
դ/ անձը հաստատող փաստաթուղթ,
ե/ երկրորդ մասնագիտություն ստանալու համար դիմորդները ներկայացնում են նաև բարձրագույն կրթության դիպլոմի և միջուկի պատճենները։
Տեղեկատվություն / Информация / Information
Search
Մեր ընկերները / Наши друзья / Our Friends
 • Armenian Center for National and International Studies
 • Copyright "GALICK" University © 2024